¿Qué compromisos debe asumir Euskadi para, desde las políticas públicas de cooperación, contribuir a la Agenda 2030?
Ez dago galderaren erantzun gehiago
Íñigo Martínez Zatón

El reto es analizar y cambiar las políticas con la Agenda 2030 y no cambiar el lenguaje y seguir haciendo lo mismo de siempre


(Beheago euskaraz)

En primer lugar hay que decir que la Agenda2030 es una agenda muy ambiciosa que apuesta por un cambio en el modelo de desarrollo a nivel global aunque tampoco está exenta de contradicciones. 

Es una agenda global porque incumbe desde la ONU hasta un Ayuntamiento y lo que, en este caso, es un avance respecto a agendas anteriores es su caráceter multidimensional. El nuevo modelo de desarrollo o el fin de la pobreza son Objetivos que no pueden conseguirse de forma separada y que por tanto necesitan de cambios estructurales y del cumplimiento del conjunto de las metas para poder hablar del cumplimiento de la Agenda2030. 

El reto que plantea la Agenda2030 es de una dimensión extraordinaria porque si hablamos de un modelo alternativo de desarrollo estamos hablando de que en el marco del capitalismo es imposible un desarrollo equitativo, en clave de igualdad y que respete los límites del planeta.  

Por tanto la consecución de los objetivos de la Agenda2030, como todo, depende la correlación de fuerzas con las que contemos los grupos ( políticos, sindicales, sociales...) favorables a ese cambio de modelo. Con esto no pretendo ser agorero respecto al cumplimiento de la Agenda 2030, pero si ser conscientes del reto que plantea y que en términos políticos también podemos asumir la agenda como ese gran reto de la humanidad o como esa utopía de la que nos hablaba Galeano. Que nos sirva, al menos, para caminar, es decir, para acercarnos al cumplimiento de los objetivos y de las metas. 

En estos momentos estamos en mitad de una crisis sanitaria y económico-social por el COVID-19 y sí queremos trabajar por el desarrollo de  la Agenda 2030 es impepinable que las medidas que los Gobiernos han puesto y pongan en marcha sean justamente las contrarias a las que se pusieron en la crisis 2008. Es decir, necesitamos una salida que no deje nadie atrás, una salida social, redistributiva, igualitaria y que refuerze lo público, lo común y lo colectivo. 

Respecto a la aplicación de la Agenda 2030 en Euskadi lo primero es explicar que durante este última legislatura hemos sido especialmente críticos con el Gobierno Vasco ( PNV-PSE) en esta materia. SI bien es cierto que ha desarollado una política de comunicación y teórica sobre la Agenda 2030 la práctica no ha pasado mucho más allá de traducir su programa de Gobierno, de basde neoliberal, al lenguaje de la A2030 y no al revés. Lo que toca es analizar nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de servicios públicos, nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de internacionalización  y adaptarlos a los objetivos de desarrollo sostenible y equitativo que marca la propia Agenda. 

Por tanto tanto si estamos en el Gobierno como si estamos en la oposición trabajaremos en un nuevo modelo de gobernanza de la Agenda 2030 en Euskadi que incluya, al menos:

 • Análisis de nuestro modelo de desarrollo ( virtudes, defectos, áreas de mejora...).
 • Elaborar una estrategia de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 y alineamiento del programa de Gobierno con esta, incluyendo metas e indicadores de seguimiento.
 • Crear una estructura propia coordinadora de la Agenda2030 en el seno del Gobierno Vasco y que impulse la coordinación con el resto de instituciones y sociedad civil.
 • Crear un Consejo Vasco de la Agenda2030 con la participación del Gobierno, institucionaes forales  y locales, Parlamento y sociedad civil con el fin de ser el órgano director de la Agenda en Euskadi.
 • Impulsar como un eje estratégico la Coherencia de Políticas traslandado y tranversalizando los principios rectores de la política pública de cooperación vasca , y con base en el documento de Coherencia de Políticas aprobado por el propio Gobierno, al conjunto de las políticas del Gobierno.
  • Evaluar y transformar la política de subvenciones y la de la compra pública incluyendo claúsulas de igualdad, sostenibilidad, derechos humanos, fiscalidad etc.
  • Evaluar y transformar la Acción Exterior y la política de internacionalización con la misma base que la anterior propuesta.  Y en línea con las propuestas internacionales más vanguardistas en la materia ( Ley francesa, Centro de Empresas de Catalunya) creación de un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos.
 • Impulsar una fiscalidad progresiva y prohibición total de cualquier contrato con empresas que dispongan de sucursales o cuentas en paraísos fiscales.
 • Cumplir, en esta legislatura, la Ley Vasca de Cooperación en el ámbito presupuestario y la Ley de Solidaridad con los países empobrecidos que prohíbe las subvenciones a empresas armamento e impulsar una reconversión de la industria militar en industria civil de alto valor añadido.

______________________________________________________________________________________________

2030 Agendaren erronka politikak aztertu eta aldatzea da, eta ez hizkuntza aldatu arren betiko gauza bera egiten jarraitzea

Lehenik eta behin, esan behar da 2030 Agenda asmo handiko agenda dela, garapen-eredua maila globalean aldatzearen aldeko apustua egiten duena, nahiz eta kontraesanak ere badituen.

Agenda globala da, Nazio Batuen Erakundeari zein udal bati baitagokio, eta, kasu honetan, aurreko agendekin alderatuta, aurrerapena haren izaera “multidimensionala” da. Garapen-eredu berria eta pobreziaren amaiera bereizirik lortu ezin diren helburuak dira, eta, hauek garatzeko, egiturazko aldaketak behar dira. Alegia, helburu guztiak bete behar ditugu 2030 Agenda betetzeaz hitz egin ahal izateko.

2030 Agendak planteatzen duen erronka apartekoa da; izan ere, garapen-eredu alternatiboaz ari bagara, kapitalismoaren esparruan garapen ekitatiboa ezinezkoa dela esaten ari gara, berdintasunaren klabean eta planetaren mugak errespetatuko dituena.

Beraz, 2030 Agendaren helburuak lortzea, eredu-aldaketa horren aldeko taldeek (politikoek, sindikalek, sozialek...) dituzten indarren korrelazioaren mende dago. Honekin ez dut 2030 Agendak izan dezakeen betetze mailaz pesimista izan nahi, baina planteatzen duen erronkaz kontziente izan behar dugula uste dut. Termino politikoetan agenda gizadiaren erronka handi edo Galeanok aipatzen zigun utopia bezala ikusi behar dugu. Gutxienez, ibiltzeko balio diezagula, helburuak eta xedeak betetzera hurbil gaitezen.

Une honetan COVID-19ren osasun-krisi eta krisi ekonomiko-sozial baten erdian gaude, eta Agenda 2030 garatzearen alde lan egin nahi badugu, ezinbestekoa da gobernuek abian jarri dituzten neurriak 2008ko krisian jarri zirenen kontrakoak izatea. Hau da, inor atzean utziko ez duen irtenbide bat behar dugu, irtenbide sozial bat, birbanatzailea, berdintasunezkoa, eta publikoa, komuna eta kolektiboa indartuko duena.

2030 Agenda Euskadin aplikatzeari dagokionez, lehenik eta behin azaldu behar da azken legealdi honetan bereziki kritikoak izan garela Eusko Jaurlaritzarekin (EAJ-PSE) arlo horretan. 2030 Agendari buruzko komunikazio-politika eta politika teoriko bat eraiki duen arren, praktikan ez da ezer gertatu. Oinarri neoliberala duen haien gobernu programa, 2030 Agendaren hizkuntzara itzuli dute eta ez alderantziz. Momentuak gure garapen-eredua, gure zerbitzu publikoen eredua, gure kontsumo-eredua, gure nazioartekotze-eredua aztertzea eskatzen digu eta Agenda berak markatzen dituen garapen jasangarri eta ekitatiboko helburuetara egokitzea.

Beraz, Gobernuan zein oposizioan egon, 2030 Agendak proposatzen duen gobernantza-eredu berriaren alde lan egingo dugu Euskadin, honako hauek gutxienez barne hartuz:
 

Gure garapen ereduaren azterketa (bertuteak, akatsak, hobetu beharreko arloak...).

 • Garapen Iraunkorreko Estrategia bat egitea 2030 Agendaren esparruan, eta Gobernu Programa Agendarekin lerrokatzea, helburuak eta jarraipen-adierazleak barne.
 • 2030 Agendaren koordinazio egitura propioa sortzea Eusko Jaurlaritzan, gainerako erakundeekin eta gizarte zibilarekin koordinazioa bultzatzeko.
 • 2030 Agendaren Euskal Kontseilua sortzea, Jaurlaritzaren, foru- eta toki-erakundeen, Legebiltzarraren eta gizarte zibilaren parte-hartzearekin, Euskadiko Agendaren organo gidaria izateko.
 • Politiken Koherentzia ardatz estrategiko gisa bultzatzea, euskal lankidetzako politika publikoaren printzipio gidariak zeharlerrokotzat hartuz, eta Gobernuak berak onartutako Politiken Koherentzia dokumentuan oinarrituta, Jaurlaritzaren politika guztiak kontuan hartuta:
  • Diru-laguntzen eta erosketa publikoaren politikak ebaluatzea eta eraldatzea, berdintasun-klausulak, jasangarritasuna, giza eskubideak, fiskalitatea eta beste alor batzuk kontutan izanik.
  • Kanpo Ekintza eta nazioartekotze-politika ebaluatzea eta eraldatzea, aurreko proposamenaren oinarri berarekin, eta arlo horretako nazioarteko proposamen abangoardistenekin bat etorriz (Frantziako Legea, Kataluniako Enpresen Zentroa), Enpresen eta Giza Eskubideen Euskal Zentroa sortzea.
 • Fiskalitate progresiboa eta paradisu fiskaletan sukurtsalak edo kontuak dituzten enpresekiko edozein kontraturen erabateko debekua bultzatzea.
 • Legegintzaldi honetan, aurrekontu-arloko Lankidetzaren Euskal Legea eta herrialde pobretuekiko Elkartasunaren Legea betetzea, armagintza-enpresei diru-laguntzak ematea debekatzen duena, eta industria militarra balio erantsi handiko industria zibil bihurtzeko trantsizioa bultzatzea.

 Partekatu
Íñigo Martínez Zatón
 Galdera ¿Qué compromisos debe asumir Euskadi para, desde las políticas públicas de cooperación, contribuir a la Agenda 2030?

Zein konpromiso hartu behar ditu Euskadik, gure erakundeek bultzatutako lankidetza-politiketatik abiatuta, 2030 Agenda betetzen lagundu ahal izateko?

2015ean, Nazio Batuak 2030 Agenda onartu zuen, Euskadi -gainerako herrialdeekin batera- bideratzeko mundu bidezkoagoa, ekitatiboa eta ingurumenaren aldetik iraunkorragoa lortzeko asmoarekin. Jakina denez, garapenerako lankidetzak irizpide eta erreferentzia-esparru bat eskaintzen du, merkataritza, energia eta zerga arloko beste politika batzuk bideratzeko, Euskadin eta hirugarren herrialdeetan giza eskubideak betetzen direla bermatzeko.

 

En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que marca la ruta a la que Euskadi -junto al resto de países- debe encaminarse para la consecución de un mundo más justo, equitativo y medioambientalmente sostenible. Como es sabido, la cooperación al desarrollo aporta criterios y un marco de referencia que permiten orientar otras políticas como la comercial, la energética o la fiscal, de manera que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos en Euskadi y en terceros países.

Sortzailea
Coordinadora de ONGD de Euskadi Coordinadora de ONGD de Euskadi
32 de 10 Apoyos
2020.03.11

Batu zaitez Osoigora

Politikaria bazara eta parte hartzeko interesa baduzu, Jarri harremanetan

Jarri gurekin harremanetan