¿Qué compromisos debe asumir Euskadi para, desde las políticas públicas de cooperación, contribuir a la Agenda 2030?
Ez dago galderaren erantzun gehiago
Rebeka Ubera Aranzeta

Necesidad de una propuesta integral de transformación


2030 Agenda politiken koherentziarekin lotzen dugu estuki, eta asmo horrekin sortu zen ere. Ez dira helburu bakan eta haien artean isolatuak, elkarlotuak eta osotasunean landu beharrekoak baizik. Hori dela eta, lehenik eta behin gure politika instituzional guztien azterketa zorrotza eskatzen dute, garapenerako lankidetzako politiketatik hasita, ekonomia eta garapen industrialeraino. 

Funtsezkoa da aztertzea zerk eragiten duen positiboki, eta zerk negatiboki, mundu bidezkoago eta parekideago bat lortzeko bidean. Horregatik, diagnostiko zabal hori eginda, eta esku artean ditugun tresnak erabilita, hala nola Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutuna eta Garapenerako Politiken Koherentzia Indizea, eraldaketarako proposamen politiko oso bat landu beharko litzateke. 

Horretarako, instituzioek elkarlanerako eta adostasun partekatuak lortzeko gune iraunkor bat sortu beharko lukete, eragile sozial, sindikal, ekonomiko eta abar elkartuko lituzkeena. Ez da alderdi baten erronka, hau guztion ardura da eta guztiok barnebilduko gaituen espazio erabakitzailea behar dugu horretarako. 

 

La Agenda 2030 se vincula estrechamente a la coherencia de las políticas y nace con ese propósito. No se trata de objetivos aislados, sino que están relacionados entre sí, lo que hace necesario trabajarlos de forma conjunta, global. Eso exige en primer lugar un análisis riguroso de todas nuestras políticas institucionales, desde las políticas de cooperación al desarrollo hasta las económicas y de desarrollo industrial.

Todo pasa por analizar qué afecta positiva o negativamente a la consecución de un mundo más justo y equitativo. Por ello, una vez realizado este amplio diagnóstico, y utilizando las herramientas de que disponemos (Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo...), se debería elaborar una propuesta política integral de transformación.

Para ello, las instituciones deberían crear un espacio permanente de colaboración y consensos compartidos que uniera a agentes sociales, sindicales, económicos, etc. No es un reto de un partido, esto es responsabilidad de todos y necesitamos un espacio de decisión que nos incluya a todos.


 Partekatu
Rebeka Ubera Aranzeta
 Galdera ¿Qué compromisos debe asumir Euskadi para, desde las políticas públicas de cooperación, contribuir a la Agenda 2030?

Zein konpromiso hartu behar ditu Euskadik, gure erakundeek bultzatutako lankidetza-politiketatik abiatuta, 2030 Agenda betetzen lagundu ahal izateko?

2015ean, Nazio Batuak 2030 Agenda onartu zuen, Euskadi -gainerako herrialdeekin batera- bideratzeko mundu bidezkoagoa, ekitatiboa eta ingurumenaren aldetik iraunkorragoa lortzeko asmoarekin. Jakina denez, garapenerako lankidetzak irizpide eta erreferentzia-esparru bat eskaintzen du, merkataritza, energia eta zerga arloko beste politika batzuk bideratzeko, Euskadin eta hirugarren herrialdeetan giza eskubideak betetzen direla bermatzeko.

 

En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que marca la ruta a la que Euskadi -junto al resto de países- debe encaminarse para la consecución de un mundo más justo, equitativo y medioambientalmente sostenible. Como es sabido, la cooperación al desarrollo aporta criterios y un marco de referencia que permiten orientar otras políticas como la comercial, la energética o la fiscal, de manera que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos en Euskadi y en terceros países.

Sortzailea
Coordinadora de ONGD de Euskadi Coordinadora de ONGD de Euskadi
32 de 20 Apoyos
2020.03.11

Batu zaitez Osoigora

Politikaria bazara eta parte hartzeko interesa baduzu, Jarri harremanetan

Jarri gurekin harremanetan