Pregunta para Eusko Legebiltzarra

¿Porqué en las áreas administrativas de Atencion Primaria se tramitan certificados digitales B@kQ para todo?

60 personas la han apoyado
60 de500 Apoyos
AAC ZUTIK Pregunta de AAC ZUTIK

B@kQ ZIURTAGIRI DIGITALAK OSASUNAREKIN ETA ZERBITZU SANITARIOEKIN ZERIKUSIRIK EZ DAUKATEN BESTE ERABILERA BATZUEN INGURUAN

 

AAC Zutik plataformaren izenean, Osakidetzako Lehen mailako arretako arlo administratiboetako langileok hauxe ezagutarazi eta salatu nahi dugu: gehiegizko egoera zentzugabea B@kQ ziurtagiriak izapidetu eta jalkitzea dela-eta, Osasun-Karpetarenak berarenak ez diren beste erabilera eta helburu batzuetarako.

Ziurtagiri horiek (Itsasontzi jolasa-Izenpe), adibidez, honako honetarako eskatzen da: Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Renove Planerako, etxetresnak eta leihoak aldatzeko; unibertsitateko eta goi-mailako dirulaguntzetarako; errenta-aitorpenetarako; Euskadi Autonomi Erkidegoko Administrazio Orokorreko lan-poltsak kontsultatzeko; bestelako laguntzetarako eta abarretarako. Azken buruan, udaletako, foru-aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako bulego birtualetako izapide ugari: den-denak osasun-zerbitzuekin inolako zerikusirk ez dutenak. Horrek guztiak egoera latza dakar: AACeko langileak Osasunari berez dagokiona utzi, eta herritarrentzat ziurtagiri digitalak izapidetu beharrean egoten dira “leihatila bakarra” gisa, euskal administrazio publikoetan hainbat xede dauzkatenak. 

Bestalde, ziurtagiri hori izapidetu daitekeen gainerako lekuetan, hala nola, Osasun-Ordezkaritza, Zuzenean, Kzguneak, foru-bulegoak,... aurretiko hitzorduaren bidez egiten dira. Osasun-zentroetan, ordea, ez da aurretiko hitzordurik behar. Ez dago langilerik izapide administratiboetarako agendari beren-beregi hel diezakiokeenik. Edozein zio delarik ere jaulkitzen dira, eta, horren ondorioz, herritarra osasun-zentrora bertaratzen da momentuan egiteko.

 

Hori guztia dela-eta, hauxe eskatu nahi dugu: osasun-zentroetako arlo administratiboetako Osasun-Karpetari ez dagokion B@kQ ziurtagiri digitala jaulkitzeko exijitzen den legezko araua. Baldin eta horrelako legezko funtsik ez badago, halaber eskatzen dugu instrukzioaren edo arauaren eraketan, bereiztuta eta zehaztuta etor daitezela Erakunde, Organo edo Instituzio administratiboari dagozkien eskumen eta xedeak; horrela, osasun-zentro bakoitzari egokituko zaio B@kQ jaulkitze hutsa osasun-karpeta izapidetzeko. Ezin dugu geureganatu Osakidetzarekin zerikusirik ez daukaten izapide administratiborik, eta are gutxiago pandemia-garai honetan, zeren herritarra, oinarrizko osasun-beharrizenengatik -atzeraezinak- osasun-zentrora bertaratu dadin saiatzen baikara.

Osasun-Zerbitzuei ez datxekien gehiegizko eginkizun hau konponduko delakoan, lehen mailako arretako arlo administratiboetako profesionalok kanpaina hau sinatzen dugu tinko eskatzeko Eusko Legebiltzarreko Osasun-Batzordeari behar bezalako erantzun bat, Osakidetzak orain arte eman ez duena.

 

CERTIFICADOS DIGITALES B@kQ PARA OTROS USOS NO RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SANITARIOS y LA SALUD


Desde la plataforma AAC Zutik,  personal de las áreas administrativas de la Atención Primaria de Osakidetza, queremos dar a conocer y denunciar la situación abusiva e irrazonable con respecto a la tramitación y emisión de los certificados digitales B@kQ para usos y finalidades distintas a la propia de la Carpeta de Salud.


 Se están solicitando estas certificaciones (juego de barcos-Izenpe)   como por ejemplo:  para el plan renove de electrodomésticos y ventanas impulsado por el Gobierno Vasco, becas universitarias y de estudios superiores, declaraciones de la renta, consulta de bolsas de trabajo de la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ayudas y subvenciones, etc. En definitiva, multitud de trámites de las oficinas virtuales de Corporaciones Locales, Diputaciones Forales y Gobierno vasco, todos ellos ajenos a la prestación de servicios sanitarios.  Esto trae como consecuencia que el personal de las AAC tenga que dejar de atender lo propio de la Sanidad para tramitar como “ventanilla única” para la ciudadanía unos certificados digitales que tienen diferentes finalidades en las Administraciones Públicas vascas.
 
En otro sentido, en el resto de lugares en los que se puede tramitar este certificado, tales como: Delegación de Salud, zuzenean, kzguneak, oficinas forales,… se hacen con cita previa. En los Centros de Salud, en cambio, no se requiere cita previa alguna. No existe una persona que pueda atender específicamente la agenda de trámites administrativos. Se emiten, independientemente del motivo, acudiendo directamente el usuario al centro de salud para que se le haga al momento.


 Por tanto, queremos solicitar el fundamento legal por el cual se exige la emisión del certificado digital B@kQ para usos distintos de la Carpeta de Salud en las áreas administrativas de los centros de salud. En caso que no hubiera fundamento legal, solicitamos que en la elaboración de la norma o instrucción vengan separadas y definidas las finalidades y atribuciones correspondientes de cada Ente, Órgano o Institución administrativa, correspondiendo a los centros de salud únicamente la emisión de la B@kQ para tramitación de la carpeta de salud. No podemos asumir trámites administrativos para otros fines ajenos a Osakidetza, y más en estos tiempos de pandemia que se intenta que la persona usuaria acuda al centro de salud por necesidades sanitarias esenciales, indemorables.

A la espera de que pueda solventarse este abuso de las funciones propias de prestación de servicios sanitarios, firmamos los profesionales que desempeñamos servicios en áreas administrativas de Atención Primaria esta campaña para reclamar a la Comisión de Salud del Parlamento Vasco una respuesta que no ha sido dada por la dirección de Osakidetza-Servicio vasco de Salud.

 

60 personas la han apoyado
60 de500 Apoyos

o